Medde nhw…

Medde nhw…

Dyma rai o’r pethau mae pobl yn ei ddweud am Inc;

Fe hoffwn wybod pwy oedd y cyfieithydd, roedd y cyfieithiad yn ardderchog

Darllenydd proflenni i Capita Translation and Interpreting,
wrth sôn am gyfieithiad Inc o ffeithlenni ar Hawliau Dynol Pobl Ifanc a’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn.


Roedd cywirdeb technegol a rhywyddineb y cyfieithiad Cymraeg yn gwneud ei ddarllen yn bleser pur.

Sylw’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, AC, Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ar gyfieithiad Inc i Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar lifogydd yn Rhuthun


Mae’n rhaid i’r cylchgrawn i blant rwy’n ei gyhoeddi gael ei gymeradwyo gan bennaeth addysg Cyngor Gwynedd ac mae’n rhoi pwyslais arbennig ar ansawdd y cyfieithiad Cymraeg. Mae’n canmol y cyfieithiad bob tro ac yn llawn edmygedd o waith Inc.

Esther Williams, Plant Eryri


Effeithiol ac yn gallu cyflwyno gwaith rhagorol mewn cyfnod byr.

Rhian Allen, Cyngor Sir Ddinbych


Un o’r sefydliadau mwyaf proffesiynol rydyn ni’n gweithio gyda nhw, ond hefyd yn hynod gyfeillgar ac agos atoch.
Roedd un o’n cleientiaid newydd ar ben ei ddigon. Mae’n siarad Cymraeg a dyma’r tro cyntaf nad oedd yn rhaid iddo newid unrhyw beth mewn cyfieithiad. Da iawn, Inc. Byddwn yn eich defnyddio chi o hyn ymlaen.

Dawn Smith, Rheolwr Gyfarwyddwr, The Final Word


Hynod gymwynasgar, gyda chyfieithiadau hir a chymhleth yn aml (sy’n gallu bod yn eithaf technegol), yn ceisio cael y gwaith yn ôl yn gyflym bob amser, yn enwedig pan na fyddwn ni’n ddigon trefnus i’w anfon mewn da bryd! Hynod gyfeillgar.

Kate Taylor, Cyngor Sir Ddinbych


Gwerthodd cyfieithiad Cymraeg Inc o’r Datganiad Amgylcheddol ar gyfer gwella ffordd yr A499 rhwng Llanaelhaearn ac Aberdesach yn well na’r fersiwn Saesneg. Y farn gyffredinol oedd bod y fersiwn Gymraeg yn haws ei deall.

Huw Williams, Cyfarwyddwr, Ymgynghoriaeth Gwynedd, Cyngor Gwynedd


Mae Inc yn anfon gwaith yn ôl yn gyflym – sy’n hanfodol gan ein bod ni’n gweithio mewn swyddfa’r wasg brysur. Mae eu gwaith wastad o ansawdd da ac maen nhw’n ddibynadwy iawn.

Curig Jones, Prif Swyddog y Wasg, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.


Roedd cyfieithiad Inc o adroddiad y Prif Gwnstabl yn wirioneddol wych

John Puw, Prif Gyfieithydd, Heddlu Gogledd Cymru


Cysylltwch â ni am bris sefydlog a dyddiad pendant